Alumnus

Ph D

85th year  Sheng-Hung Peng

89th year  Chuan-Pin Lu

90th year  Chun-Chien Liao

91th year  Chun-Hui Li

92th year  Tien-Chi Wu

93th year  Kuo-Hung Lin

94th year  Ching-Chi Chen

94th year Shun-Ying Gan

97th year  Jeng-Chin Chen

98th year  Kun-Ting Chen

99th year  Yu-Feng Lin

99th year  Sigit-Tri Wkaksono

101th year  Jiun-Kai Wang

Master

81st year  Li-Jen Wang

82nd year  Chih-Hung Hsu, Kao-Tsung Chang, Hsuan-Chi Yu

83rd year  Hsiang-Hung Cheng, Wen-Ku Wang, Sheng-Hung Peng

84th year  Chun-Hui Li, Chi-Chuan Lin, Ken-Yuan Lin

85th year  Yu-Chang Hsu, Chih-Yu Chen

86th year  Hung-Ming Chen, Chuan-Pin Lu

87th year  Ming-Chih Wang, Wei-Sheng Hsu, Chia-Hao Hsu, Yu-Jung Teng

88th year  Yi-Hsien Lin, Chih-Wei Wu, Yi-Ming Liao, Chun-Chien Liao

89th year  Chih-Wei Li, Tien-Chi Wu, Chia-Teng Hsu

90th year  Chih-Wei Chang, Yen-Ting Yeh, Yi-Ju Li, Chun-Chieh Huang, Cheng-Chen Tsai, Wen-Tung Chang, Chin-Jung Lin

91st year  Chiu-Yen Chen, Chien-Hung Lin, Chang-Chih Shih, Chi-Chung Peng, Peng-Hsiang Sung, Yi-Jen Tseng

92nd year  Ching-Cheng Chou, Po-Kai Weng, Po-Hao Chen

93rd year  Chieh-Fang Shih, Yu-Lun Liu, Ching-Chuan Li, Po-Chi Lu

94th year  Yi-Tzu Huang, Che-Chih Chang, Ti-Tsiang Tang, Po-Yu Chen, Cheng-Chin Chen

95th year  Tsung-Yi Chu, Wei-Chuan Huang, Ching-Chiao Lin, Ping-Chung Kao, Ying-Chieh Chen, Cheng-Wang Liao, Han-Wen Mao

96th year  Hsin-Yuan Tang, Sung-Yueh Chen, Wei-Chieh Chen, Chun-Hao Su, Chih-Yuan Chan, Kuan-Wei Li, Wei-Hsiu Lin, Chen-Yang Chan, Shu-Chiau Pan

97th year  Shr-Shian Wang, Ching-Yuan Wu, Jian-Ting Chen, Xin-Ji Xu, Sheng-Da Huang, Han-Xiong Chen, Yi-Lan Lin

98th year  Jia-Rung Tsai, Chun-I Lu, Chung-Chian Lee, Mei-Chun Chou, Shao-Feng Li

99th year Che-Hong Wu, Xin-Jie Huang, Chun-Lian, Chen, Po-Yu Hsieh, Chih-Hao Lin

100th year Hung-Hsueh Dai, Yin-Xi Huang, Chi-Han Zheng, Jia-Yan Tsai, Tsung-Wei Wang

101th year Nai-Ching Wang, Tze-Ting Li, Yi-Ming Wang, Sheng-Yen Kuan, Ivan, Chen-Jr Tsai

102th year  Chun-Hao Chang,Yu-Cheng Ke,Kun-Zong Liou,Bo-Chiuan Chen

103th year Zhe-Wei Liao Shan-Pin Chen, Wan-Ting Suen, Shin-Cheng Liao, Yu-Ling Shih